Kiedy można otrzymać dotacje PFRON dla pracodawców?

Wlasny Biznes 24 sierpnia 2016 0
Kiedy można otrzymać dotacje PFRON dla pracodawców?
Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy nie jest najlepsza. Pracodawcy często nie chcą ich zatrudniać, nawet jeżeli spełniają oni wymagania dotyczące danego stanowiska. To problem społeczny, któremu przeciwdziałają programy pomocowe w PFRON. Kiedy przedsiębiorcy mogą z nich skorzystać?

Dostępne przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania mają przede wszystkim za zadanie aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Szacuje się, że aktywnych zawodowo jest tylko około 20 proc. niepełnosprawnych, z czego pracuje około 17 proc. To niski wskaźnik na tle pozostałych państw Unii Europejskiej, dlatego też PFRON oferuje szereg dotacji skierowanych zarówno do pracodawców, jak i osób niepełnosprawnych chcących dokształcać się i założyć własną działalność gospodarczą.

Dofinansowania skierowane są do dla pracodawców zatrudniających mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a także dla pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, przy czym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy musi wynosić co najmniej 6 proc.

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Są to dofinansowania, które przyznawane są comiesięcznie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na podstawie umowy o pracę. Wysokość dofinansowania jest zależna od stopnia niepełnosprawności oraz może być podwyższona wtedy, gdy osoba niepełnosprawna choruje na jedną z tak zwanych chorób specjalnych, do których zlicza się orzeczoną chorobę psychiczną, całościowe zaburzenia rozwojowe, upośledzenie umysłowe, epilepsję czy ma wadę wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Dofinansowanie kosztów przystosowania i adaptacji miejsc pracy osób niepełnosprawnych

Ze wsparcia finansowego można skorzystać pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na okres co najmniej 36 miesięcy.

Dofinansowanie kosztów wyposażenia miejsc pracy osób niepełnosprawnych

Ze wsparcia finansowego można skorzystać pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na okres co najmniej 12 miesięcy.

Dofinansowanie kosztów zorganizowania szkolenia dla osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie pozwala na zwrot kosztów przeznaczonych na szkolenia w wysokości do 80 proc., niemniej nie może być ono wyższe niż wysokość dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

W celu uzyskania dofinansowania pracodawca musi zarejestrować się w PFRON i dostarczyć odpowiednie dokumenty do urzędu, gdzie można uzyskać również dodatkowe informacje dotyczące wymogów do spełnienia. Pracodawcy mogą skorzystać też z pomocy agencji pracy świadczących outsourcing w ramach zatrudniania osób niepełnosprawnych, na przykład agencji Capital Work. Wówczas mogą otrzymać wsparcie w poszukiwaniu odpowiednich pracowników, a także mogą powierzyć agencji wszystkie formalności związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

0.00 avg. rating (0% score) – 0 votes

Skomentuj »