Jak kupić akcje?

Wlasny Biznes 11 marca 2019 0
Jak kupić akcje?




Realne inwestowanie na rynku papierów wartościowych, jakim jest giełda, rozpoczyna się w momencie, gdy inwestor kupi swoje pierwsze akcje. Jak przeprowadzić taką transakcję? Co trzeba zrobić, aby stać się inwestorem rynku giełdowego?

GPW i inwestycje giełdowe

W Polsce rynek giełdowy prowadzony jest przez Giełdę Papierów Wartościowych, która swoją siedzibę ma w Warszawie. Jeśli inwestor chce stać się inwestorem na takim rynku i dokonać realnego zakupu akcji we własnym imieniu i na własny rachunek, to powinien zawiązać współpracę z maklerem. Jako inwestor  będzie miał konkretne prawa, ale i obowiązki.

Przedmiotem inwestycji mogą być akcje, czyli udziałowe papiery wartościowe, dlatego też o akcjach mówi się, że reprezentują one udział w kapitale danej spółki. Posiadacz akcji ma prawo do:

  • udziału w zysku, czyli do wypłaty dywidendy,
  • udziału w majątku likwidacyjnym spółki,
  • poboru akcji w nowej emisji, czyli do pierwszeństwa w objęciu nowych akcji spółki,
  • uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
  • zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia,
  • głosu (decydowania o zarządzaniu spółką),
  • informacji,
  • wystąpienia z powództwem o odszkodowanie na rzecz spółki.

Akcjonariusz, czyli posiadacz akcji spółki giełdowej ma obowiązek pokrycia objętych akcji nowej emisji, czyli obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych.

Z chwilą nabycia akcji – w emisji pierwotnej czy na rynku wtórnym, akcjonariusz staje się pełnoprawnym udziałowcem spółki  i może aktywnie uczestniczyć w jej działalności. Celem zakupu akcji dla wielu inwestorów jest możliwość czerpania zysków z tytułu wypłacanej dywidendy oraz opcja kupna akcji taniej i sprzedaży ich innym osobom w momencie, kiedy są dużo droższe. W ten sposób również można zyskiwać na inwestycjach w akcje spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Warto wiedzieć, że giełda jest rynkiem zorganizowanym, podlegającym stałemu nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, co dla akcjonariuszy jest korzystne. To KNF zapewnia wszystkim uczestnikom giełdy standardy bezpieczeństwa i pewności obrotu na GPW.

Fizycznie przy inwestowaniu w akcje danych spółek realnie działających, wspieramy ich funkcjonowanie – na rynku polskim i zagranicznym.

Kupujemy akcje – jak to zrobić?

Zanim zaczniemy śledzić z wypiekami na twarzy notowania giełdowe, powinniśmy kupić akcje notowane na GPW, a to wymaga od klienta indywidualnego założenie rachunku maklerskiego w wybranym domu maklerskim. Zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne mogą zakładać takie rachunki, które służą do przechowywania i obrotu instrumentami finansowymi, w tym akcjami. W Polsce funkcjonuje wiele podmiotów świadczących usługi maklerskie. Warto wybrać taki dom maklerski, który zaoferuje pełne wsparcie dla swoich graczy, niskie koszty otwarcia i prowadzenia rachunku i niskie prowizje od zleceń. Makler powinien dawać ułatwiony dostęp do notowań online oraz narzędzia pozwalające na łatwiejsze podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Co istotne, dom maklerski, z którym inwestor nawiązuje współpracę, musi mieć pozwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego i być członkiem GPW, aby dawać swoim graczom możliwość handlu akcjami. Jeśli makler nie jest członkiem GPW, a oferuje akcje na niej notowane, to można przypuszczać, że nie są to akcje prawdziwe, tylko syntetyczne. Najlepiej przed otwarciem rachunku maklerskiego sprawdzić czy dom maklerski (np. XTB) mieści się na liście członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Założenie konta w domu maklerskim wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, który zwykle dostępny jest na stronie www maklera. Po jego wypełnieniu trzeba dopełnić jeszcze formalności w postaci podpisaniu umowy – osobiście, w domu maklerskim, pocztowo lub przy korzystaniu z usług kuriera. Jeśli podpisanie umowy ma odbyć się w trybie korespondencyjnym, wówczas wymagane będzie potwierdzenie tożsamości. Na sam koniec, kiedy konto maklerskie klienta jest już otwarte, dla zakupu akcji uprzednio musi on dokonać transferu środków finansowych na rachunek – w postaci określonej kwoty pieniężnej lub papierów wartościowych o tej samej wartości.

Kupno akcji polega na tym, że składa się zlecenie zakupu akcji maklerowi, a ten przekazuje takie zlecenie na rynek giełdowy. Zlecenia składa się telefonicznie lub mailowo, albo przy użyciu specjalnych aplikacji i programów oferowanych przez dom maklerski.

0.00 avg. rating (0% score) – 0 votes

Skomentuj »