Innowacyjne usługi dla osób niesamodzielnych, czyli Centra Usług Społecznych

Wlasny Biznes 7 listopada 2016 0
Innowacyjne usługi dla osób niesamodzielnych, czyli Centra Usług Społecznych
Centra Usług Społecznych to miejsca, w których lokalne podmioty (publiczne bądź niepubliczne oraz ich partnerstwa) będą świadczyły usługi społeczne dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych. Usługi społeczne w ramach CUS mogą dotyczyć m.in. usług asystenckich, usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych) czy też usług w postaci mieszkań chronionych. Idea CUS nie jest nowa, gdyż w krajach Europy Zachodniej tj. w Niemczech, Holandii, we Włoszech i państwach skandynawskich, już od kilku lat można zaobserwować rozwój sektora usług społecznych m.in. poprzez działania tego typu. Dlatego też dążąc do wzmocnienia roli usług społecznych w województwie łódzkim, w ramach poddziałania IX.2.1 RPO WŁ na lata 2014–2020 chcemy finansować takie przedsięwzięcia. Nabór wniosków ogłosimy w IV kwartale 2016 roku.

Kto może ubiegać się o dotację?

Wnioski będą mogły składać m.in. jednostki samorządu terytorialnego (JST), takie jak gminy, instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej (statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) czy też podmioty lecznicze.

Rekomendowane są partnerstwa podmiotów publicznych, czyli jednostek samorządu terytorialnego oraz niepublicznych – organizacji samorządowych, dzięki czemu możliwe będzie dotarcie do większej ilości osób, które potrzebują pomocy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu finansowane będą projekty, polegające na:

  1. rozwoju usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3. roku życia) i młodzieży, służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom,
  2. rozwoju usług medyczno–opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami, służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (Centra Usług Społecznych).

Grupą docelową, czyli bezpośrednimi odbiorcami pomocy, są m.in. osoby albo rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, a także osoby zależne lub niesamodzielne oraz ich opiekunowie faktyczni.

Wsparcie CUS będzie miało charakter kompleksowy. Oprócz usług społecznych (opiekuńczych, asystenckich, mieszkań chronionych), świadczone będą również usługi dodatkowe polegające na dowożeniu posiłków, wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego, usługach prawnych, informacyjnych, szkoleniowych czy przewozie do miejsca świadczenia usług. Możliwe będzie sfinansowanie kosztów, m.in.:

  • zatrudnienia personelu;
  • niezbędnych materiałów, pozwalających świadczyć usługi;
  • zakupu infrastruktury np. podjazdu do budynku, windy;
  • prac remontowo–budowlanych;
  • zakupu środków trwałych.

Finansowanie CUS może trwać minimum 2 lata z możliwością przedłużenia do 3 lat. Centra Usług Społecznych będą świadczyć usługi nieodpłatne ze względu na sytuację społeczno–ekonomiczną osób korzystając ze wsparcia. Należy jednak pamiętać, że po zakończeniu realizacji projektu, w tzw. okresie trwałości, możliwe będzie pobieranie opłat.

Na realizację projektów przeznaczyliśmy kwotę ponad 39 mln zł, zaś maksymalny poziom dotacji to 90%. Wnioski będzie można składać na przełomie IV kwartału 2016 r. i I kwartału 2017 r.

Na koniec chcielibyśmy podkreślić, że po raz pierwszy Fundusze Europejskie w ramach RPO WŁ będą finansowały tego typu projekty. Dzięki temu będziemy mogli otoczyć należytym wsparciem i poprawić warunki życia osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów. Nastąpi także rozwój sektora usług społecznych, m.in. poprzez wzrost zatrudnienia osób świadczących usługi opiekuńcze i zdrowotne.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z konsultantami Punktu Informacyjnego EFS działającym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi:

Godziny pracy: pn.–pt. 8:00–16:00

Adres: ul. Wólczańska 49

90–608 Łódź

pok. 1.03 i 1.04

telefon: (42) 638 91 30/39

fax: (42) 636 77 97

e–mail: rpo@wup.lodz.pl

Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich w łódzkiem znajdują się na stronie www.rpo.lodzkie.pl.

rpo-wl-2014-2020

0.00 avg. rating (0% score) – 0 votes

Skomentuj »