Dotacje dla firm z POIG

Wlasny Biznes 29 lipca 2015 0
Dotacje dla firm z POIG
Programy Operacyjne Unii Europejskiej pozwalają od kilku lat polskim przedsiębiorcom na finansowanie inwestycji w swoje działalności, albo na ich zakładanie. Jednym z takich programów jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego realizowanych jest wiele działań mających na celu dofinansowanie działalności polskich przedsiębiorstw.

POIG wdrażany jest w całej Polsce, został on opracowany w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i współfinansowany jest ze środków unijnych.

Priorytety programu

Z POIG nie są realizowane tylko jednego typu inwestycje, czy wypłacane dotacje na jeden cel. Beneficjenci programu, spełniający wszystkie jego założenia, mogą ubiegać się o dotacje i dofinansowania innego rodzaju, w ramach osi priorytetowych:

 • Badanie i rozwój nowoczesnych technologii,
 • Infrastruktura sfery B+R,
 • Kapitał dla innowacji,
 • Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
 • Dyfuzja Innowacji,
 • Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,
 • Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji,
 • Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Instytucją zarządzającą programem jest Minister Rozwoju Regionalnego, a jego celem ogólnie jest zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Finansowane projekty

Szansę na dofinansowanie w ramach POIG mają projekty ponadregionalnym znaczeniu, wspierające proces budowy innowacji technologicznych w zakresie produktów i procesów oraz działania organizacyjne przyczyniające się do powstawania i rozwoju innowacyjnych firm w Polsce. Dotację uzyskują w tym przypadku przedsiębiorcy i podmioty z otoczenia biznesu, które są w stanie swoją działalnością przyczynić się do wypracowania jak najwyższej wartości dodanej dla gospodarki i sektora przedsiębiorstw. Dzięki takim działaniom polska gospodarka jest coraz bardziej konkurencyjna na arenie międzynarodowej.

Popularne działania POIG

Najczęściej przedsiębiorcy mają szansę na otrzymanie dotacji dla swojej działalności w ramach specyficznych działań podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

 • Działanie 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”,
 • Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.
0.00 avg. rating (0% score) – 0 votes

Skomentuj »